کارگاه : مزایا و خطاهای کاذب در آپکس لوکیتورها

390,000تومان

امروزه بدون وجود دستگاههای آپکس لوکیتور ، تعیین طول واقعی کانال دندانی با رادیوگرافی همواره شک برانگیز خواهد بود و در این کارگاه  ۶۷ دقیقه ای  که شامل چهار بخش میباشد در بخش اول در مورد میزان دقت بالا دستگاهها ، کاهش میزان اکسپوژرها و خطاهای رادیوگرافیکی ، کاهش دردهای بعد از کار و بسیاری از موارد دیگر را پرزنت میکنیم و در بخشهای بعدی در مورد اینکه چرا شما نمی توانید از آپکس لوکیتورتان به بهترین نحو استفاده کنید و خطاهای که باعث میشوند به اشتباه فکر کنیم به طول کارکرد( خطاهای مثبت کاذب ) رسیده ایم و خطاهای که باعث میشود آپکس لوکیتور اصلا واکنشی نشان ندهد (خطاهای منفی کاذب) را به طور کامل پرزنت و نمایش میدهیم.

 

دمو بخش اول :

 

دمو بخش دوم :

 

دمو بخش سوم :

 

دمو بخش چهارم :

دکمه بازگشت به بالا