کارگاه : آناتومی آپکس

200,000تومان

آپکس دندان دارای آنچنان آناتومی پیچیده ای است که میتواند هر کلینیسین ماهری را دچار چالش کند. آگاهی فرد از محل آپکس رادیوگرافیکی و آناتومیکی ، فورامن آپیکال و آپیکال کونستریکشن و سایر اختصاصات در کسب محل ختم  آماده سازی و پرکردگی کانال در یک درمان ریشه ایده آل ،مهم میباشد و کاربرد آپکس لوکیتورها نسبت به رادیوگرافی در تعیین دقیق محل طول کارکرد امر بسیار مهمی است که در این کارگاه  ۳۳ دقیقه ای در دو بخش به آن میپردازیم.

 

دمو بخش اول :

 

دمو بخش دوم :

دکمه بازگشت به بالا