مباحث اندودنتیک

بحث شکستگی فایلهای دستی و روتاری

در این مبحث  شکستگی فایلهای دستی و روتاری ، مدیریت فایل شکسته شده و پروگنوز درمانی را مورد بررسی قرار میدهیم.

همه کلینیسینها با شکستگی ناگهانی فایلهای دستی و یا روتاری مواجه شده اند که اغلب در اثر استفاده نادرست ما که شامل موارد زیر میباشد حادث میگردد:
۱-استفاده بیش از حد از فایل
۲-فشارهای زیاد به فایل جهت نفوذ بیشتر به کانال
۳-عدم توجه به کرو و کلسیفیکاسیونهای مسیری که فایل با آن مواجه است
۴-عدم کاربرد تکنیک مناسب در آماده سازی کانال که منجر به فشارها واسترسهای غیر متعارف به برخی نقاط فایل میشود
۵-و…..سایر نکاتی که خدمتتان شرح خواهیم داد.

آنچه در پروگنوز شکستگی فایل مهم است مدیریت آن و سعی در ادامه روند درمانی و کنار آمدن با مشکل ایجاد شده است
ونه اینکه درمان ازمسیر خودش منحرف شود ومنجر به دلسردی کامل کلینیسین بشود که به کشیدن دندان بخواهد منجرشود.

در کلییپ زیر در مورد موارد گفته شده بالا  بحث خواهیم کرد


در مورد سیستمهای روتاری که بعلت گران بودن فایلهای آن و استفاده مکرر از فایلها و عدم کاربرد تورک و فشار مناسب در کانالهای کرودار ، با شکستن فایلهای این نوع سیستمها مواجه خواهیم شد .

تا به این مرحله متوجه شدیم که شکستگی فایلهای دستی و روتاری چطوری ایجاد میشود وچکار کنیم کمتر بشکند واگر شکست مدیریت آن به چه نحوی خواهد بود
اگر کمی جلوتر برویم و به یک بلوغ فکری برسیم این سوال در ذهنتان مطرح میشود که آیا میشود به فایلها حرکتی بدهیم که کمتر دچار شکستگی شوند
بله جواب این سوال در سال ۲۰۰۷ توسط محققی داده شد که از سال ۲۰۱۲ به بعدحرکت سیستمها را دچار تغییر کرده است وتحقیقات در این مورد ادامه دارد…
نظر شما را به کلیپ زیرجلب میکنم .
واگر در مورد علت واقعی شکستگی فایلها در ذهنتان پرسشی باقی مانده است به دقیقه ۸:۳۰ کلیپ دقت بیشتری داشته باشید که با دیدن این قسمت مطمئن هستم به فایلهایتان فشار و استرس زیاد را وارد نخواهید کرد و فایل خودتان دوست خواهید داشت که برای شما بیشتر خدمت کند

⛔️ پایان مبحث مدیریت درمان در شکستگی فایلهای دستی و روتاری

دکمه بازگشت به بالا